Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước


Đề bài1. Vẽ đoạn thẳng có độ dài5cm           7cm              2cm              9cm2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Tóm tắt:Đoạn thẳng AB    : 5cmĐoạn...