Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác


1. Tỉ số của hai đoạn thẳng. a) Định nghĩa:- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.- Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu...
Đề bàiCho AB = 3cm; CD = 5cm; \({{AB} \over {CD}}\)  =?EF = 4dm; MN = 7cm; \({{EF} \over {MN}}\)  =? Lời giải chi tiết\({{AB} \over {CD}} = {3 \over 4}\)\({{EF} \over {MN}} = {4 \over 7}\) 
Đề bàiCho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D' (h.2). So sánh tỉ số \({{AB} \over {CD}}\,\,\& \,\,{{A'B'} \over {C'D'}}\) Lời giải chi tiết\({{AB} \over {CD}} = {2 \over 3};\,\,{{A'B'} \over {C'D'}} = {4 \over 6} = {2 \over 3}\)
Đề bàiViết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:a) AB = 5cm và CD 15 cm;b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.Phương pháp giải...
Đề bàiTính các độ dài x và y trong hình 5. Lời giải chi tiếta) Vì a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:\(\eqalign{& {{AD} \over {DB}} = {{AE} \over {EC}}\,\,hay\,\,{{\sqrt 3 } \over 5} = {x \over...
Đề bàiCho biết  \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\) và \(CD= 12cm\). Tính độ dài \(AB\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất của hai tỉ số bằng nhau.Lời giải chi tiếtTa có: \(\frac{AB}{CD}\) = \(\frac{3}{4}\)  mà \(CD= 12cm\) nên\(\frac{AB}{12}\) = \(\frac{3}{4}\) => AB= \(\frac{12.3}{4}\) = 9cmVậy độ dài \(AB= 9cm\).
Đề bàiCho biết độ dài cùa \(AB\) gấp \(5\) lần độ dài của \(CD\) và độ dài của \(A'B'\) gấp \(12\) lần độ dài của \(CD\). Tính tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(A'B'\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Biểu diễn...
Đề bàiCho biết \(\frac{AB'}{AB}\) = \(\frac{AC'}{AC}\) (h.6)Chứng minh rằng: a) \(\frac{AB'}{B'B}\) = \(\frac{AC}{C'C}\)'b) \(\frac{BB'}{AB}\)  =  \(\frac{CC'}{AC}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Áp dụng định lí TaLet và tính chất dãy tỉ số bằng nhau.Lời giải chi tiếta) Ta có: \(\frac{AB'}{AB}\) = \(\frac{AC'}{AC}\) (gt) => \(\frac{AC}{AC'}\) = \(\frac{AB}{AB'}\)=>  \(\frac{AC}{AC'}\) - 1 =  \(\frac{AC-AC'}{AC'}\) = \(\frac{AB-AB'}{AB'}\) => \(\frac{CC'}{AC'}\) =  \(\frac{B'B}{AB'}\) => \(\frac{AB'}{BB'}\) = \(\frac{AC'}{CC'}\)b) Vì \(\frac{AB'}{AB}\) = \(\frac{AC'}{AC}\) mà AB'...
Đề bàiTìm \(x\) trong các trường hợp sau(h.7):Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng định lý TaLet trong tam giác.Lời giải chi tiếta) \(MN // BC\) \(=> \frac{BM}{AM} = \frac{CN}{AN}\)Mà \(CN =AC- AN= 8,5 - 5= 3,5\)nên \(\frac{x}{4}= \frac{3,5}{5} =>...